fbpx
Norsk Industriarbeidermuseum

Tilskudd til Rjukanbanen 2019 – Riksantikvaren

Rjukanbanen inngår i Riksantikvarens bevaringsprogram for tekniske og industrielle kulturminner. De 15 anleggene i bevaringsprogrammet er representative for virksomheter og næringer som har vært vesentlige for Norges utvikling som industrinasjon. Rjukanbanen har mål om ferdigstilling innen 2020. Anlegget inngår også som en del av industriarven Rjukan – Notodden som fikk status som UNESCO verdensarv i 2015.

VEDTAK

Riksantikvaren gir Norsk Industriarbeidermuseum/Rjukanbanen et tilskudd fra statsbudsjettet 2019 kap. 1429 post 72 (Teknisk Industrielle Kulturminner) på inntil kr 6 100 572,-. Tilskuddet gis til definerte istandsettingsprosjekter som er omsøkt for 2019.

Riksantikvaren gir tilskudd til forvaltning, drift og vedlikehold (FDV) fra statsbudsjettet 2019 kapittel 1429 post 72 på inntil kr 2 800 329, –.

Samlet sum for 2019 er 8 900 901,-.

Prioriterte prosjekter 2019:

Ferdigstilling av Slipprosjektet med rulleramme inkludert overflatebehandling prioriteres i 2019.

Årets tilskudd skal sikre fullføring av prosjektet «Slippen med rulleramme og overflatebehandling» og dekking av merkostnader som har påløpt seg i 2018, slik de fremgår av budsjettet i årets søknad. Tilskuddet må ses i sammenheng med det totale istandsettingsprosjektet for slippen i 2017 og 2018.

Dobber langvegg fergeleie Tinnoset.

Dobbenes funksjon er å være en buffer og noe å støtte seg til under innseiling til fergeleiet. De er en forlengelse av langveggen. Tilskudd til innkjøp av tømmer ble gitt i 2017. Årets tilskudd gis fra post 72 og skal sikre gjennomføring av prosjektet og skal bidra anleggets til fremdrift mot måloppnåelse i bevaringsprogrammet.

Forvaltning, drift og vedlikehold.

Årets tilskudd til forvaltning, drift og vedlikehold ved Rjukanbanen gis fra post 72 og skal bidra til å opprettholde og forbedre anleggets tilstandsgrad. Riksantikvaren har ikke anledning til å prioritere nye stillinger i 2019

 

Vi er godt fornøyd med tildelingen! Prosjektene som har mottatt tildelinger har vært prioritert fra vår side i søknaden for 2019 og det er godt å se at Riksantikvaren støtter våre prioriteringer, uttaler avdelingsleder ved Rjukanbanen Einar Gabrielsen.

 

Spørsmål kan rettes

Einar Gabrielsen avdelingsleder Rjukanbanen på telefon 970 31 555, e-post e.gabrielsen@nia.no,  eller

Runar Lia , Direktør NIA, tlf: 932 49 766  e-post  r.lia@nia.no

Du vil og like