fbpx
Norsk industriarbeidermuseum

Forskningsprosjektet «Løsarbeider og standardarbeider – tilknytningsformer i arbeidslivet i et historisk perspektiv»

Forskningsprosjektet skal studere hvilke koblinger som finnes mellom arbeidstakere og arbeidsgivere i den industrielle tidsalder. Målet er 11 fagfellevurderte vitenskapelige studier skrevet av 11 forfattere fra 8 museer.

Studiene representerer egne, selvstendige forskningsprosjekt, og skal publiseres i en antologi.  De handler om ulike grupper arbeidere, representerer ulike bransjer, og spenner seg over forskjellige tider. Prosjektet bindes sammen gjennom en felles problemstilling.

Flere forskere har skrevet om tilknytningsformer i arbeidslivet. I 2018 avsluttet FAFO et prosjekt om temaet, og samme år ga samfunnsforskeren Line Eldring og samfunnsdebatten Elin Ørjasæter ut boken «Løsarbeidersamfunnet».

Det er en rekke forhold som påvirker koblingen, eller båndene, mellom partene i arbeidslivet. Tilbud og etterspørsel av arbeidskraft er en av dem. I perioder der tilgangen på arbeidskraft er stor, kan det bli flere grupper med en løsere tilknytning/kobling til arbeidsgiver. Lønn, ansettelsesforhold, fagforeningsgrad, mulighet til medvirkning og medbestemmelse kan også si noe om tilknytningen.

Dette prosjektet kommer til å ta utgangspunkt i to kategorier arbeidere; «løsarbeidere» og «standardarbeidere». Hypotesen er at prosjektet vil finne flere eksempler på arbeidere som befinner seg i et mellomsjikt mellom løsarbeideren og standardarbeideren. Studiene vil gi kunnskap om hvem arbeiderne var, hvordan arbeidsforholdene deres var organisert og hvilken innflytelse de hadde på eget arbeidsted.

Forskningsprosjektet springer ut av og er en del av museumsnettverket Nettverk for arbeiderkultur og arbeidslivshistorie sine aktiviteter. Nettverket ledes av NIA. Prosjektet er finansiert gjennom egeninnsats og midler fra Norsk kulturråd sitt forskningsprogram. Prosjektet skal ferdigstilles i 2021.

Disse museene er med i prosjektet:

  • Museene i Akershus
  • Museet Midt IKS
  • Museumssenteret i Hordaland
  • Norsk Industriarbeidermuseum
  • Norsk Oljemuseum
  • Vestagdermuseet
  • Østfoldmuseene
  • Kraftmuseet – Norsk vasskraft- og industristadmuseum
Du vil og like